Praktické rady

Pohřební služba Nostalgie radí


Při úmrtí doma: Zavolejte lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce mrtvého (tzv.ohledací list). Po odchodu lékaře si vyberte pohřební službu pro odvoz zemřelého.
V případě, že zvolíte pohřební službu NOSTALGIE, volejte prosím – NONSTOP TELEFON 533 424 046, 602 891 347.

Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení: Ohledací list vystaví místní lékař. Rodinné příslušníky kontaktuje nemocnice, či zdravotnické zařízení. Následně zvolte pohřební službu Nostalgie a kontaktujte (navštivte) naši sjednávací kancelář.

V případě úmrtí s účastí policie: Obraťte se na pohřební službu Nostalgie, která vše potřebné zařídí. Nečekejte s vyřizováním pohřbu až na vyjádření soudní patologie.

Co potřebujete k vyřízení pohřbu: Potřebujete pouze svůj průkaz totožnosti a šaty pro zesnulého, které lze dodat do sjednávací kanceláře i později.


Jaké náležitosti je nutné vyřídit?


Úmrtní list vystaví matrika podle místa úmrtí. V případě dodání potřebných dokladů zajistí vystavení pohřební služba. Doklady potřebné k vyřízení: občanský průkaz zemřelého, rodný list zemřelého (případně vlastních dětí), oddací list a kopie občanského průkazu manžela-ky (u ženatých-vdaných).

Vdovský důchod se vyřizuje na správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště.

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Žádosti vyřizují krajské pobočky Úřadu práce.

Sirotčí důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok za podmínek stanovených zákonem nezaopatřené dítě, a to jak nezletilé, tak i zletilé. Žádosti o důchod sepisují správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.


Nárok na pracovní volno


Při úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte má zaměstnanec nárok na tři dny pracovního volna, z toho jeden den k účasti na pohřbu.

Při úmrtí rodiče nebo sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence, má zaměstnanec nárok na jeden den volna pouze při účasti na jejich pohřbu. Pokud zaměstnanec obstarává pohřeb, má nárok ještě na další den volna..

Při úmrtí prarodiče nebo vnuka zaměstnance, prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, má zaměstnanec nárok na pracovní volno při účasti na jejich pohřbu jen na nezbytně nutnou dobu, maximálně na jeden pracovní den. Pokud zaměstnanec obstarává pohřeb, má nárok ještě na další den volna.

Stejné nároky mají i zaměstnanci, kteří pracují mimo pracoviště a sami si určují pracovní dobu (typicky práce z domova).

Při účasti na pohřbu spoluzaměstnance vzniká nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Okruh těchto účastníků (s nárokem na volno) ale určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací.


Náhrada mzdy nebo platu


Ve všech uvedených případech jde o placené volno, tedy s náhradou mzdy nebo platu.

Pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o vyřizování pohřbu nebo potvrzení o účasti na pohřbu, vystaví Vám jej pohřební služba na požádání.